Cfp: Författare och konstnärer i Rom

Nordeuropeiska författare och konstnärer i Rom 1780–1950: Från Sturm und Drang till öppen stad

Nordisk konferens
6–7 april 2017
Svenska Institutet, Rom, Italien
Danska Institutet, Rom, Italien

Rom hamnar ofta i blickfånget i vårt intellektuella liv, våra fantasier och våra konstarter. Det rör sig oftast om den eviga stadens antika arv – ruinerna och de vita statyerna – och det sena 1700- talets och det historiskt sinnade 1800-talets sätt att förstå dessa. Men det kan också röra sig om Roms renässans och barock där senare seklers litteratur, bildkonst, teater och musik finner sina rötter. Det kan röra sig om Rom och Italiens enande 1870 som blev viktigt i 1800-talets frihetsrörelser. Det kan röra sig om Rom som öppen stad under andra världskriget, staden som undgick bombangrepp och blev en fristad för många intellektuella.

I Nordisk Selskab for Romantikstudier har vi fokuserat romantiska författares och bildkonstnärers möten med Rom: Thorvaldsen, Atterbom, Byström, H.C. Andersen med flera. Men Rom fortsätter att locka kulturpersoner från hela Europa också efter det att den romantiska generationen på allvar satt punkt för det klassicistiska paradigmet och ersatt det med en mer radikal modernitetsmedvetenhet. Under hela 1800-talet förblir Rom en plats dit författare och konstnärer från norra Europa dras för att, precis som Goethe någon eller några generationer tidigare, pånyttfödas. Men nu sker denna pånyttfödelse inte i första hand mot antiken som bakgrund, utan Rom får spela den långt mer ambivalenta rollen som en modern stad. Med denna konferens vill vi täcka hela tidsspannet från Sturm und Drang till tidig efterkrigstid och vi vill öppna oss mot samtliga konstarter.

Härmed uppmanas forskare inom de estetiska vetenskaperna att till konferensen Nordeuropeiska författare och konstnärer i Rom 1780–1950: från Sturm und Drang till öppen stad inkomma med förslag på föredrag som på något sätt speglar författares och konstnärers från norra Europa relation till, vistelse i eller bild av Italien i allmänhet och Rom i synnerhet. I fokus för konferensen kommer Roms betydelse i de enskilda författarskapens och konstnärskapens utveckling att stå, liksom Rom som motiv, topos och tema inom skilda strömningar eller enskilda verk. Kan Rom tillmätas liknande betydelse i vår föreställningsvärld som andra europeiska metropoler som Paris i Walter Benjamins Passageverk eller Berlin i hans Barndom i Berlin?

Som arrangör av konferensen står Nordisk Selskab for Romantikstudier och dess ordförande Karina Lykke Grand. Programmet organiseras av professor Roland Lysell (Stockholms universitet) och docent Mattias Pirholt (Södertörns högskola). Konferensen kommer att hållas 6–7 april 2017 vid de danska och svenska instituten i Rom. Bekräftade keynote speakers är professor Jacob Bøggild (Syddansk Universitet) och docent Carina Burman (Uppsala universitet).

Abstracts om ca 300 ord skickas till Roland Lysell (roland.lysell@littvet.su.se) och Mattias Pirholt (mattias.pirholt@sh.se) senast den 1 oktober 2016.

Rom cfp bild

Thème : Overlay par Kaira.