Litteraturvetenskapens gränsöverskridanden

Nationell ämneskonferens i litteraturvetenskap vid Karlstads universitet den 12–13 maj 2016, med inledande Ph.D.-workshop den 11 maj 2016

Keynote speakers

Arne Melberg, professor emeritus, Allmenn litteraturvitenskap, Universitetet i Oslo

”Essä, roman och så vidare: från Proust via Knausgård till Internet”

Johan Schimanski professor, Allmenn litteraturvitenskap, Universitetet i Oslo

”Å vandre inn i (og ut av) litteraturen”

 

Litteraturvetenskap i Karlstad inbjuder härmed till den nationella forskningskonferensen 2016, med tema: ”litteraturvetenskapens gränsöverskridanden”. Temat anknyter dels till olika tvärvetenskapliga förhållningssätt, dels till litteraturens egna gränsöverskridanden. En av dagarna kommer att fokusera litterära gränsöverskridanden och en litteraturvetenskapliga.

Där gränser sätts upp utmanar dessa också till överskridanden – alla typer av ”självgoda” system, disciplineringar och doxa som vill skapa inordning i ledet, tenderar också att verka provocerande. Genom gränsöverskridanden och gränsöverträdelser förskjuts eller utplånas sådana gränser, och därmed kan skiften av estetiska regimer äga rum. Utan gränsöverskridanden, ingen utveckling, ingen inveckling, ingen förveckling. Samtidigt tenderar det alltför normbrytande att i sin tur väcka protester och motreaktioner. När gränsöverskridaren utmanar eller förkastar förgivettagna värden inom ett visst system, kan detta uppfattas som en skymf mot det som definieras som den ’naturliga’ ordningen, den uppsättning automatiserade idéer och normer som leder till att konsensus kan uppstå. Det gränslösa är hotfullt, liksom den som vågar utmana rådande doxa.

Vilka är litteraturvetenskapens gränser? När blir det man sysslar med inte längre litteraturvetenskap? Hur litteraturvetenskapligt är det att analysera multimodala texttyper, och särskilt sådana där bilden överväger? Vad får man och vad får man inte göra som forskare? Vad händer med den som överskrider litteraturvetenskapens gränsdragningar? Vilken är litteraturvetenskapens doxa idag? Hur skall vi utmana dagens litteraturvetenskapliga gränser? Det är några frågor som kan ställas vad gäller litteraturvetenskapens gränsöverskridningar.

Några förslag på ämnen och infallsvinklar (på intet vis uttömmande):

 • Tvärvetenskap och tvärkultur
 • Gränser, gränsområden och gränslöshet
 • Interkulturella och -mediala gränsöverskridanden
 • Genreöverskridande litteratur
 • Litteratur och icke-litteratur
 • Historiska gränsöverskridanden
 • Motberättelser och andra typer av textuella motstrategier
 • Performativitet och interpellation
 • Heliga och oheliga allianser
 • Doxa och heterodoxi
 • Hybriditet
 • Erotism, transgression och heterologi
 • Palimpsest och hypertextualitet
 • Innanför och utanför

I anslutning till konferensen organiserar Nationella rådet för forskarutbildning i litteraturvetenskaps (NRFUL) en workshop för doktorander den 11 maj.

Vänligen sänd in ett abstrakt för ett 20-minuters paper, eller anmälan till konferensen utan paper senast den 1 februari 2016 till per.backstrom[at]kau.se & helene.blomqvist[at]kau.se. Ditt abstract ska innehålla max. 250 ord, följt av en kort biografisk presentation ca 100 ord. Var vänliga komplettera de uppgifter som ges i mailet, bilägg abstract & biografi om du vill hålla paper, och enbart biografi om du kommer utan paper. Vi ser fram mot din anmälan. Konferensavgift meddelas så fort vi fått besked om finansiering.

Arrangörer:
Per Bäckström per.backstrom[at]kau.se
Helene Blomqvist helene.blomqvist[at]kau.se

Litteraturvetenskap i Karlstad ingår i den:
Kulturvetenskapliga forskargruppen – KuFo.

Thème : Overlay par Kaira.